Multi Prefix 2.0.3 - Tạo tiền tố với nhiều thẻ XenForo 2

xF 2.x Addon Multi Prefix 2.0.3 - Tạo tiền tố với nhiều thẻ XenForo 2 2.0.3

Không có quyền tải xuống
Bạn đã bao giờ gặp một tình huống mà bạn muốn tạo một tiền tố chủ đề với nhiều thẻ? Bây giờ bạn có thể sử dụng plugin Multi Prefix . Tất cả các chức năng tương tự đều hoạt động, nhấn vào tiền tố hiển thị tất cả các chủ đề có tiền tố. Để tìm kiếm tiền tố, tất cả các chủ đề chứa tiền tố này (cộng với tiền tố khác) sẽ được hiển thị. Các loại nội dung được hỗ trợ: chủ đề, tài nguyên.
1530008461_multi-prefix.png


DownLoad:
Tác giả
Admin
Downloads
4
Lượt xem
124
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Admin