[th] covers 1.0.0

  1. Admin

    xF 2.x Addon [TH] Covers 1.0.0 Patch Level 1 - bìa hồ sơ XenForo 2 1.0.0

    [TH] Covers là một plugin XenForo 2 cho phép người dùng cài đặt hình ảnh tĩnh, hình ảnh động hoặc màu sắc cho ảnh bìa của họ. Chọn giữa tải xuống hình ảnh hoặc tải hình ảnh lên từ URL. Quản trị viên có thể dễ dàng kiểm soát liệu người dùng có thể tải hình ảnh lên hay không, chọn màu hoặc chọn...